Friesland Begeleid Wonen

Friesland Begeleid Wonen is in augustus 2016 opgericht door Youssef Youfi. Friesland Begeleid Wonen is een gecertificeerde zorgorganisatie die zorg levert aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Friesland Begeleid Wonen levert zorg op maat en biedt professionele en deskundige ondersteuning gedurende het zorgtraject.

Onze missie en visie
Wij staan voor resultaatgericht ondersteunen van jongeren en volwassenen door het vergroten van de ervaren zelfredzaamheid, welzijn, welbevinden en maatschappelijke participatie.

Dit doen wij door zorgvuldig de doelgroep te selecteren, het contact met verschillende zorgaanbieders te onderhouden, de diensten af te stemmen op de individuele behoeften en individuele maatwerkafspraken te maken met de cliënt over de begeleiding en de bejegening.

De doelgroep
Jongeren en volwassenen tussen de 17 en 50 jaar met gediagnosticeerde psychiatrische problematiek vallen binnen onze doelgroep. Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van cliënten met angst- en stemmingsklachten. Onze doelgroep heeft behoefte aan intensieve en vaak dagelijkse begeleiding op meerdere levensgebieden. Wanneer behandeling voorliggend is werkt Friesland Begeleid Wonen samen met eerstelijns- en tweedelijnsinstellingen in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg.

Er kunnen redenen zijn waardoor plaatsing bij Friesland Begeleid Wonen niet mogelijk is. Zie hiervoor de inclusie- en exclusiecriteria van Friesland Begeleid Wonen.

Het werkgebied
Friesland Begeleid Wonen heeft hoofdzakelijk als werkgebied de gemeente Heerenveen maar is gecontracteerd bij alle gemeenten in Friesland. Binnen de gemeente Heerenveen hebben wij de sociale kaart, netwerken en mogelijkheden goed in beeld waardoor maatwerk geleverd wordt. Door samen te werken met woningbouwverenigingen in de gemeente Heerenveen kunnen wij doorstroom van beschermd wonen naar zelfstandig wonen bevorderen. Wanneer u vragen heeft of u in aanmerking komt voor ondersteuning van Friesland Begeleid Wonen kunt u telefonisch contact zoeken met de kwaliteitsfunctionaris via het telefoonnummer 06-21831895.

De begeleiding
Iedere cliënt heeft een (HBO geschoolde) aanspreekpunt/casemanager die regiehouder is van het ondersteuningsproces. De begeleiding richt zich op de unieke hulpvraag van de cliënt. De casemanager biedt integrale hulpverlening door samen te werken met keten- en samenwerkingspartners conform één plan, één gezin en één regiehouder.

Wat Friesland Begeleid Wonen uniek maakt is dat de casemanager bijgestaan wordt door een werkbegeleider en een (WO geschoolde) gedragswetenschapper. Door deze unieke structuur wordt per traject maatwerk geleverd als het gaat om het kiezen van methodieken en/of interventies die aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de cliënt.

Begeleiders en casemanagers hebben kennis van veelvoorkomende psychiatrische problematiek en werken oplossings- en systeemgericht. Jaarlijks wordt gekeken welke aanvullende scholing nodig is voor de medewerkers van Friesland Begeleid Wonen.

Wachttijden
Friesland Begeleid Wonen hanteert twee wachtlijsten, namelijk een wachtlijst voor Beschermd Wonen en Thuisondersteuning/ThuisPlus.

Voor Beschermd Wonen is een wachtlijst van maximaal vijf personen. Op deze manier wordt plaatsing op korte termijn bevorderd en biedt dit de personen op de wachtlijst een perspectief. Voor meer informatie over de wachtlijst kunt u via het algemene nummer met ons contact opnemen.

Voor Thuisondersteuning of ThuisPlus in de eigen woning is geen wachtlijst. Cliënten kunnen onmiddellijk geplaatst worden.

Aanmelding vindt plaats door je aan te melden via de website. Voor informatie over de wachtlijsten en de wachttijden kunt u telefonisch contact zoeken met de directeur via het telefoonnummer 06-57083735.

Social Return on Investment
Wij vinden het belangrijk om iets terug te doen voor de samenleving. Dit doen wij door optimaal in te zetten op her creëren van duurzame leer/werkervaringsplaatsen en ontwikkelmogelijkheden voor stagiaires en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij op verschillende manieren;

Wij leveren een bijdrage aan het opleiden van zorggerelateerde professionals op MBO en HBO niveau. We hebben doorgaans twee stagiaires per schooljaar aan het werk op één van onze locaties. Wij beschikken over alle benodigde stage erkenningen en opgeleide stagebegeleiders.

Wij leveren een bijdrage aan het aan het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij in overleg met gemeenten. Deze mensen vragen veel begeleiding welke wij onbetaald aanbieden.

Klachtenprocedure Friesland Begeleid Wonen
Privacyreglement Friesland Begeleid Wonen
Algemene voorwaarden Friesland Begeleid Wonen