Werkwijze

Primair Proces

Wij staan voor doel- en resultaatgerichte zorg volgens de principes van lean management. Ons streven is om de ondersteuning niet langer te laten duren dan noodzakelijk. Hiervoor hebben wij een uitgebreide werkwijze opgesteld aan de hand van het acht fasenmodel van Movisie. Om een beter beeld te schetsen van deze werkwijze zullen wij een samenvatting geven aan een aantal werkzame elementen van dit primaire proces.

Tijdens de observatieperiode, die ongeveer zes wekend duurt, zal aan de hand van indicatoren gebaseerd op de Zelfredzaamheidsmatrix een goed beeld gevormd worden van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de client. Ook zal er een risicosignalering en signaleringsplan opgesteld worden. Hoge risico’s zullen automatisch beschreven worden in een individueel signaleringsplan of veiligheidsplan.

Na de 4periode zal er na een (intern) multidisciplinair overleg, een uitgebreide evaluatie met de client en een nieuwe risicosignalering een zorgplan worden opgesteld. Wat het zorgplan van Friesland Begeleid Wonen uniek maakt is dat wij werken met één zorgplan waar alle doelen tot uitstroom beschreven staat. Hierin wordt ook de rol van eventuele andere zorgverleners beschreven worden. Dit doen wij door voor het hele zorgtraject één zorgplan op te stellen met lange termijndoelen, werkdoelen en een plan van aanpak met duidelijke en concrete afspraken en interventies voor zowel de client, als de begeleiders en andere betrokken personen of organisaties. Juist door veel tijd te investeren tijdens de observatieperiode hoeven zorgplannen tussentijds niet bijgesteld te worden en kan deze tijd geïnvesteerd worden in de directe zorgverlening.

De zorgplannen en de risicosignalering worden jaarlijks uitgebreid geëvalueerd. De reden hiervoor is om de client en de verwijzer of de gemeente inzicht te geven in de ontwikkelingen in het zorgproces en het perspectief van de client.

Minimaal eens per jaar worden alle cliënten individueel besproken bij een intern multidisciplinair overleg met de werkbegeleider. Wanneer een ondersteuningstraject dreigt vast te lopen is er vaker ruimte voor deze gesprekken om het ondersteuningstraject te activeren.

De begeleiding

Iedere bewoner heeft een casemanager die de regie voert over het ondersteuningsproces. De begeleiding richt zich op de unieke hulpvraag van de client. De casemanager biedt generalistische en integrale ondersteuning door samen te werken met keten- en samenwerkingspartners conform één plan, één gezin en één regiehouder.

In sommige gevallen werkt de casemanager samen met één of meerdere begeleiders gezien de indicatie of ondersteuningsvraag van de client. De begeleiders werken doelgericht aan de doelen in het zorgplan. Onze visie is dat het inzetten van een vast team aan begeleiders zorgt voor een betere vertrouwensrelatie en doelgerichtere zorg.

Alle medewerkers binnen Friesland Begeleid Wonen hanteren een viertal basishoudingen die het ondersteuningstraject succesvol maken:

De client en de professional werken samen als partners. De professional neemt inhoudelijke expertise mee, de client kennis van zichzelf, van zijn omstandigheden en zijn eerdere pogingen te veranderen.

De veranderdoelstelling, redenen voor verandering, het veranderplan en hoop worden aan de client ontlokt en niet opgelegd.

De client wordt aanvaard zoals hij of zij is, zodat er ruimte ontstaat waarin hij kan worden wie hij wil zijn. Zijn autonomie wordt gerespecteerd en ondersteund. Wanneer erkenning gegeven wordt dat de client het recht heeft niet te veranderen, ontstaat vaak juist ruimte voor verandering.

Het welzijn van de client wordt bewust voorop gesteld. De professional kan hierin verschillende rollen aannemen die passend zijn bij het vergroten van de welzijn van de client.

Wachttijden

Friesland Begeleid Wonen hanteert geen wachttijden. De keuze hiervoor is om geen onrealistische verwachtingen te wekken bij de persoon die zich aanmeldt. Voor een actueel overzicht van de wachttijden kunt u het beste telefonisch  contact met ons opnemen. Over het algemeen is voor begeleiding in de beschermde woonvorm een wachtlijst. Voor begeleiding buiten de beschermde woonvorm is geen wachtlijst en kan onmiddellijk zorg geboden worden.

Werkgebied

Friesland Begeleid Wonen heeft hoofdzakelijk als werkgebied de gemeente Heerenveen maar is gecontracteerd bij alle gemeenten in Friesland. Binnen de gemeente Heerenveen hebben wij de sociale kaart, netwerken en mogelijkheden goed in beeld waardoor maatwerk geleverd wordt. Door samen te werken met woningbouwverenigingen in de gemeente Heerenveen kunnen wij doorstroom van beschermd wonen naar zelfstandig wonen bevorderen.