Raad van Commissarissen

Drs. Bert Beltman, onderwijskundige en voorzitter.

Jeugdzorg is de kurk onder mijn carrière. Ruim dertig jaar ben ik actief geweest in de wereld van het (voortgezet) speciaal onderwijs en (semi-)residentiële zorg. Vanaf 2009 ben ik eigenaar van TumbleweedI&C, een organisatie die zich richt op interim opdrachten en adviestrajecten binnen zorg, welzijn en onderwijs.

Vanaf november 2018 ben ik president-commissaris, en daarmee voorzitter van de Raad van Commissarissen, bij Friesland Begeleid Wonen in Heerenveen. Verder ben ik in het kader van Passend Onderwijs actief als voorzitter van de CvA van stichting Op Kop in Giethoorn. Vanaf november 2019 ben ik lid van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Steenwijkerland. Tenslotte, een vos verliest nooit zijn streken, ben ik vanaf 2021 actief als docent voor het Steunpunt Zorg en Onderwijs Fryslân.

Dhr. Gert Veld, interim manager en coach.
Mensen die het op eigen kracht niet (meer) redden is de rode draad in mijn loopbaan. Ruim veertig jaar ben ik actief geweest in resp. de vakbeweging, de sociale zekerheid, de sociale werkvoorziening/mensontwikkeling en interim werkzaamheden. Op dit moment ben interim manager en coach. Daarnaast had en heb ik vrijwilligers- en toezichthoudende taken. Vanaf 1 januari 2020 ben ik benoemd in de Raad van  Commissarissen van Friesland Begeleid Wonen.

Drs. Lies Terpstra, hoofd behandeling en GZ-psycholoog.

Wonen, werken en vrije tijd zijn voor mij dé belangrijke ontwikkelingspijlers om te komen tot grotere zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Het bieden van een veilige thuisplek en dagbesteding in een kleinschalige organisatie met een grote persoonlijke betrokkenheid vind ik daarbij essentieel.

Met mijn leidinggevende en inhoudelijke ervaring in de gehandicaptenzorg, psychiatrie en de forensische zorg wil ik graag een bijdrage leveren aan de doelstelling van Friesland Begeleid Wonen.

Naast mijn huidige werk als hoofd behandeling in een TBS-kliniek, ben lid van de RvT van Zorgbelang Fryslân en bestuurslid van een patiëntenorganisatie en een VvE. Per 1 november 2021 ben ik gestart als derde lid van de RvC Friesland Begeleid Wonen.

De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op het besturen van de organisatie door de bestuurder. De huidige raad van toezicht bestaat uit twee leden. Dit is statutair geborgd. De leden hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het toezicht breed kan worden uitgeoefend. De leden van de raad van toezicht zijn altijd onafhankelijk. De raad van toezicht keurt onder andere de jaarlijkse begroting, bezoldiging van de bestuurder, het jaarverslag en de jaarrekening goed. Alle leden binnen de Raad van Commissarissen van Friesland Begeleid Wonen staan ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn.

De visie op toezicht wordt binnen Friesland Begeleid Wonen opgebouwd aan de hand van de zeven principes van de zorgbrede governancode en de publicatie omtrent goed bestuur van de IGJ/NZa. Deze visie is leidend voor het functioneren van de raad van toezicht, naast de samenhang met de bestuurder en andere vormen van medezeggenschap. Friesland Begeleid Wonen hecht veel waarde aan transparantie. De organisatie zal daarom de meest recente drie bijeenkomsten tussen de raad van toezicht en de raad van commissarissen hieronder publiceren.