Raad van Commissarissen

drs. Bert Beltman, onderwijskundige; voorzitter.
Jeugdzorg is de kurk onder mijn carrière. Ruim dertig jaar ben ik actie geweest in de wereld van het (voortgezet) speciaal onderwijs en (semi-)residentiële zorg. Vanaf 2009 ben ik eigenaar van TumbleweedI&C, een organisatie die zich richt op interim opdrachten en adviestrajecten binnen zorg, welzijn en onderwijs. Sinds november 2018 ben ik president-commissaris, en daarmee voorzitter van de Raad van Commissarissen, bij Friesland Begeleid Wonen in Heerenveen. Verder ben ik voorzitter van de CvA van stichting Op Kop in Giethoorn. Vanaf november 2019 ben ik lid van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Steenwijkerland. En, vanaf 1 februari 2021 ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Zorgsloperij de Kans in Leeuwarden.

Dhr. Gert Veld, interim manager en coach.
Mensen die het op eigen kracht niet (meer) redden is de rode draad in mijn loopbaan. Ruim veertig jaar ben ik actief geweest in resp. de vakbeweging, de sociale zekerheid, de sociale werkvoorziening/mensontwikkeling en interim werkzaamheden. Op dit moment ben interim manager en coach. Daarnaast had en heb ik vrijwilligers- en toezichthoudende taken. Vanaf 1 januari 2020 ben ik benoemd in de Raad van  Commissarissen van Friesland Begeleid Wonen.

De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op het besturen van de organisatie door de bestuurder. De huidige raad van toezicht bestaat uit twee leden. Dit is statutair geborgd. De leden hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het toezicht breed kan worden uitgeoefend. De leden van de raad van toezicht zijn altijd onafhankelijk. De raad van toezicht keurt onder andere de jaarlijkse begroting, bezoldiging van de bestuurder, het jaarverslag en de jaarrekening goed. Alle leden binnen de Raad van Commissarissen van Friesland Begeleid Wonen staan ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn.

De visie op toezicht wordt binnen Friesland Begeleid Wonen opgebouwd aan de hand van de zeven principes van de zorgbrede governancode en de publicatie omtrent goed bestuur van de IGJ/NZa. Deze visie is leidend voor het functioneren van de raad van toezicht, naast de samenhang met de bestuurder en andere vormen van medezeggenschap. Friesland Begeleid Wonen hecht veel waarde aan transparantie. De organisatie zal daarom de meest recente drie bijeenkomsten tussen de raad van toezicht en de raad van commissarissen hieronder publiceren.