Raad van Commissarissen

Friesland Begeleid Wonen beschikt over een Raad van Commissarissen. In de statuten, het reglement en in de overeenkomst tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht wordt de taak- en rolverdeling tussen beide raden geborgd. Daarnaast onderschrijft de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht de publicaties omtrent de zorgbrede governancecode uit 2017 en het toezicht op goed bestuur uit 2016.

drs. Bert Beltman, onderwijskundige.

Jeugdzorg is de kurk onder mijn carrière. Ruim dertig jaar ben ik actie geweest in de wereld van het (voortgezet) speciaal onderwijs en (semi-)residentiële zorg.

Op dit moment ben ik eigenaar van TumbleweedI&C, een organisatie die zich richt op interim opdrachten en adviestrajecten binnen zorg, welzijn en onderwijs. Daarnaast ben ik als bestuurder en toezichthouder actief en praatte ik mee in een aantal gemeentelijke adviesraden.

“Vanaf november 2019 maak ik, als fractielid van de VVD deel uit van de gemeenteraad van Steenwijkerland.”

“Met ingang van april 2019 ben ik benoemd als voorzitter van de CvA van Stichting Op Kop in Giethoorn.”