Raad van Commissarissen

Friesland Begeleid Wonen beschikt over een Raad van Commissarissen (RvC). In de statuten, het reglement en in de overeenkomst tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht (RvT) wordt de taak- en rolverdeling tussen beide raden geborgd. Daarnaast onderschrijft de RvC en de RvT de publicaties omtrent de zorgbrede governancecode uit 2017 en het toezicht op goed bestuur uit 2016. Alle leden binnen de Raad van Commissarissen van Friesland Begeleid Wonen staan ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). De Rvc bestaat momenteel uit twee leden. Drs. Bert Beltman en dhr. Gert Veld

Drs. Bert Beltman, onderwijskundige.
Jeugdzorg is de kurk onder mijn carrière. Ruim dertig jaar ben ik actie geweest in de wereld van het (voortgezet) speciaal onderwijs en (semi-)residentiële zorg. Op dit moment ben ik eigenaar van TumbleweedI&C, een organisatie die zich richt op interim opdrachten en adviestrajecten binnen zorg, welzijn en onderwijs. Daarnaast ben ik als bestuurder en toezichthouder actief en praatte ik mee in een aantal gemeentelijke adviesraden.

Dhr. Gert Veld, interim manager en coach.
Mensen die het op eigen kracht niet (meer) redden is de rode draad in mijn loopbaan. Ruim veertig jaar ben ik actief geweest in resp. de vakbeweging, de sociale zekerheid, de sociale werkvoorziening/mensontwikkeling en interim werkzaamheden. Op dit moment ben interim manager en coach. Daarnaast had en heb ik vrijwilligers- en toezichthoudende taken. Vanaf 1 januari 2020 ben ik benoemd in de Raad van  Commissarissen van Friesland Begeleid Wonen.

Notulen vergadering RvC en RvT:
Notulen januari 2020
Notulen februari 2020
Notulen maart 2020
Notulen april 2020
Notulen juni 2020
Notulen augustus 2020
Notulen oktober 2020
Notulen november 2020