Werkwijze

Friesland Begeleid Wonen werkt volgens de zeven stappen van het primaire proces. Hierin staat de werkwijze beschreven vanaf  het keuzeinformatiegesprek tot het moment dat de cliënt uit zorg gaat.

Wanneer een cliënt zich aanmeldt zal de intaker van Friesland Begeleid Wonen de noodzakelijke informatie verzamelen welke nodig is om tot een inschatting van de ondersteuningsbehoefte te komen. Met deze informatie wordt gekeken of de ondersteuningsbehoefte van een cliënt binnen de ondersteuningsmogelijkheden van de organisatie valt. Dit wordt afgewogen aan de hand van de opgestelde inclusie- en exclusiecriteria.

Wanneer een cliënt in zorg komt bij Friesland Begeleid Wonen zal er een inhoudelijk gesprek plaatsvinden waarbij de cliënt, de vaste casemanager en de gedragswetenschapper bij aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek zal de casemanager langetermijndoelen op stellen wat de basis vormt voor het zorgplan. Daarnaast wordt er een risicoanalyse afgenomen. Wanneer er hoge risico’s gescoord worden zullen deze risico’s meegenomen worden in het zorgplan. Na het inhoudelijke gesprek vindt er een observatieperiode plaats van zes tot tien weken. Tijdens deze observatieperiode wordt gewerkt aan de opgestelde langetermijndoelen.

Na de observatieperiode zal er een evaluatie plaatsvinden met de cliënt, de casemanager en de gedragswetenschapper. Hierbij worden de langetermijndoelen aangevuld met werkdoelen en een bijbehorend plan van aanpak. Het zorgplan is na deze aanvulling compleet.

Halfjaarlijks zal het zorgplan samen met de cliënt geëvalueerd worden en zal er opnieuw een risicoanalyse afgenomen worden. Na deze evaluatie zal het zorgplan, waar nodig, aangepast worden. Dit zal een doorlopend proces blijven tot het moment dat een cliënt uitstroomt.

Wanneer een cliënt, om welke reden dan ook, uitstroomt zal er een eindevaluatie plaatsvinden.

Klik hier voor de Insluitingcriteria en Uitsluitingcriteria