Werkwijze

Friesland Begeleid Wonen werkt volgens een uitgebreide werkbeschrijving waar alle stappen, taken en verantwoordelijkheden van alle medewerkers beschreven staan. Door op deze unieke manier te werken wordt kwaliteit geborgd. Hieronder vindt een korte uiteenzetting plaats van de belangrijkste stappen van onze werkbeschrijving:

Aanmelding en Plaatsing
Cliënten kunnen zich aanmelden via deze website. Wij streven ernaar om binnen tien werkdagen een aanmeldgesprek te plannen met de cliënt en eventueel ouders en/of betrokken hulpverleners. Tijdens het aanmeldingsgesprek worden  wederzijdse verwachtingen besproken. Wat kan de cliënt van Friesland Begeleid Wonen verwachten en wat verwacht Friesland Begeleid Wonen van de cliënt? Een goede match is namelijk het uitgangspunt! Tijdens dit gesprek wordt besproken of Friesland Begeleid Wonen iemand kan plaatsen. Hiervoor worden de inclusie- en exclusiecriteria gehanteerd. Algemene persoonsgegevens worden in dit gesprek verzameld. Na het gesprek komt de cliënt in zorg of wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst.

Op de eerste dag van de ondersteuning vindt een gesprek plaats met de casemanager, de gedragswetenschapper, de cliënt, de verwijzende partij en de vorige zorgverlener. Er vindt een overdracht van zorgverlener naar Friesland Begeleid Wonen plaats waarbij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt wordt besproken en een kennismaking tussen de cliënt en de casemanager plaatsvindt. Uitleg over de observatieperiode en het primaire proces wordt geboden.

Observatieperiode en Zorgplan
Wanneer een cliënt in zorg komt zal de cliënt gedurende een periode van zes weken geobserveerd worden. Om de observatie op de juiste manier te laten verlopen, zal de observatieperiode de eerste vier weken gestructureerd verlopen door gebruik te maken van de Zelfredzaamheidmatrix. Friesland Begeleid Wonen heeft de levensgebieden van de Zelfredzaamheidmatrix vertaalt naar concrete indicatoren en is hierin uniek. Na deze vier weken is door middel van het gestructureerd observeren aan de hand van indicatoren een basaal beeld gevormd van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Na deze vier weken draagt de casemanager de verantwoordelijkheid om de observatievragen concreter en specifiek op cliëntniveau uit te werken. Op deze manier kan het basale beeld op een aantal levensgebieden, voor een periode van drie weken, (verder) geconcretiseerd worden. Naar aanleiding van de eigen hulpvraag en de observaties wordt samen met de client een zorgplan opgesteld voor de periode van een jaar.

Wat het zorgplan van Friesland Begeleid Wonen uniek maakt is dat wij werken met lange termijndoelen, werkdoelen en een plan van aanpak werken waarin individuele maatwerkafspraken en interventies beschreven staan. Hierdoor zijn de zorgplannen van Friesland Begeleid Wonen zeer uitgebreid en geven ze zowel de begeleiders als de cliënt handvatten om concreet aan de doelen te werken en te behalen.

Evaluatie
Friesland Begeleid Wonen evalueert tenminste één keer per jaar het zorgtraject van de cliënt. Tijdens de evaluatie wordt cliënttevredenheid conform een schaalvraag gemeten en nagegaan wat Friesland Begeleid Wonen kan doen om de ervaren tevredenheid te vergroten. Ook wordt per werkdoel volgens de Goal Attainment Scaling (GAS score) beschreven in hoeverre vooruitgang geboekt is, welke interventies de casemanager heeft ingezet tijdens de ondersteuning en wat het effect daarvan is. De evaluaties bieden een eenduidig beeld van het resultaat van de ondersteuning. Friesland Begeleid Wonen vindt het belangrijk om op deze manier te kunnen aantonen dat zij op een morele manier met gemeenschapsgeld omgaat en kan op individueel niveau verantwoording over afleggen richting de gemeente of verwijzers.

Eindevaluatie
Wanneer een cliënt uitstroomt, zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Uitstroom kan op veel verschillende manier gebeuren maar gebeurt hoofdzakelijk wanneer de cliënt geen ondersteuning meer nodig heeft of ondersteuning krijgt van een andere zorgaanbieder. De cliënt geeft samen met de casemanager vorm aan een eindevaluatie zodat deze informatie, met toestemming van de cliënt, eventueel gedeeld kan worden met een nieuwe zorgaanbieder zodat er een overdracht plaats kan vinden.

Klik hier voor de Insluitingcriteria en Uitsluitingcriteria