Diensten

Friesland Begeleid Wonen stelt met cliënten concrete, praktische en gedragsmatige doelen waarbij de eigen kracht van cliënten vergroot wordt. Friesland Begeleid Wonen kan zowel ondersteuning bieden in de thuissituatie van de cliënt als op de beschermd woonlocatie.

Beschermd Wonen
Begeleiding is zowel gepland als ongepland van aard en altijd in de nabijheid van de cliënt aanwezig. Op de twee beschermd wonen locaties van Friesland Begeleid Wonen in Heerenveen hebben bewoners een eigen appartement met een eigen voordeur, welke op een plein uitkomt. Deze appartementen zijn voorzien van een keuken, woonkamer, badkamer en slaapkamer. Leefruimtes worden niet gedeeld met andere bewoners. De locaties zijn kleinschalig waardoor maatwerk geboden kan worden. Friesland Begeleid Wonen legt de nardruk op de individuele zelfredzaamheid van iedere cliënt en optimaliseert deze onder professionele begeleiding.

Op beide locaties is 24-7 camerabewaking aanwezig en cliënten kunnen in de nacht een beroep op de bereikbaarheidsdienst doen, hierdoor leveren wij alleen zorg binnen de pakketten A en B van beschermd wonen aangezien voor de pakketten C en D van beschermd wonen een slaapdienst noodzakelijk is. Beide locaties bevinden in een woonwijk. Hierdoor wordt de sociale cohesie, de maatschappelijke integratie en acceptatie van de doelgroep bevorderd.

Thuisondersteuning en ThuisPlus
Met een indicatie ThuisPlus woont de cliënt in een eigen woning die de cliënt huurt en ontvang je 24 uur per dag gevraagd en ongevraagd ondersteuning. ThuisPlus is vaak een vervolg traject op Beschermd Wonen, maar kan ook ingezet worden als geplande thuisondersteuning onvoldoende aansluit bij de hulpvraag en meer ondersteuning noodzakelijk of gewenst is.

Bij Thuisondersteuning woont de cliënt ook in een eigen woning die de cliënt huurt maar beperkt de zorg zich tot geplande contactmomenten. Er vinden dus geen ongeplande zorgmomenten plaats. Thuisondersteuning is vaak voldoende bij enkelvoudige of minder complexe hulpvragen.

Acute woonruimte met ondersteuning
Friesland Begeleid Wonen beschikt over een aantal woonruimtes waar cliënten met uiteenlopende problematiek en reden een acute woonruimte kunnen huren en zorg kunnen ontvangen. Doorstroom naar een eigen woonruimte is vanwege krapte op de woningmarkt of het ontbreken van een (langdurige) inschrijving voor sociale huurwoningen of financiële draagkracht voor de particuliere sector reden om in aanmerking te kunnen komen voor deze woonruimtes. Doorstroom naar particuliere of sociale huurwoningen is wel de wens. De ondersteuning kan afhankelijk van de indicatie zowel gepland als ongepland plaatsvinden.

Jeugd
Jeugdigen vanaf 17 jaar hebben de mogelijkheid om beschermd te wonen op onze beschermd wonen locaties in Heerenveen. De jeugdige moet bij plaatsing in bezit zijn van een diagnose van maximaal drie jaar oud en er moet met de gemeente afspraken zijn gemaakt over een vervolgtraject wanneer de cliënt 18 wordt. Friesland Begeleid Wonen heeft voor jeugdigen een uniek beleid ontwikkeld om de overgang van 18- naar 18+ te bevorderen waarbij de gemeentelijke afspraken conform het model soepele overgang het uitgangspunt zijn.

Dagbesteding
Op de creatieve dagbesteding aan de Herenwal is sprake van laagdrempelige dagbesteding. Het doel van deze vorm van dagbesteding is het vergroten van de maatschappelijke en recreatieve participatie van de cliënt door middel van laagdrempelige creatieve en sociale activiteiten. Door deze activiteiten wordt de structuur, ritme en regelmaat van de cliënt vergroot en leert de cliënt zijn of haar vaardigheden te herkennen, behouden en ontwikkelen. Uiteindelijk zorgt de creatieve dagbesteding ervoor dat cliënten van trede één of twee van de participatieladder doorstromen naar trede twee of drie op de participatieladder.

Het behouden van vaardigheden of voorkomen van achteruitgang kan het hoogst haalbare doel zijn binnen deze vorm van dagbesteding. De dagbesteding kan hierbij gericht zijn op het stabiliseren van het functioneren, vroegtijdig signaleren van achteruitgang, het leren omgaan met fysieke of psychische beperkingen en het voorkomen en verminderen van de ervaren eenzaamheid, overlast en sociaal isolement.

Bij de kringloop van Friesland Begeleid Wonen kunnen cliënten vanuit verschillende participatieniveaus zichzelf ontwikkelen. De kringloop biedt ontmoeting, activering en nuttig werk. Bij de kringloop komt het communicatieve en sociale aspect richting klanten meer aan bod dan bij de creatieve dagbesteding. Door dit verschil kan maatwerk geboden worden. Het doel van de kringloop is dat door het aanleren van deze vaardigheden de mogelijkheid op doorstroom naar andere vormen van participatie als werk en opleiding wordt vergroot.